Informare privind Ordonanţa de Urgenţă nr. 63/09.05.2022 privind unele măsuri temporare pentru acordarea de sprijin material categoriilor de persoane aflate în situații de risc de deprivare materială și/sau risc de sărăcie extremă, suportate parțial din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestuia

Primăria Bascov 31.05.2022
Sprijinul material pentru categoriile de persoane vulnerabile are drept scop compensarea unei părți din cheltuielile cu hrana pentru asigurarea traiului zilnic, prin acordarea unor tichete sociale pe suport electronic, pentru achiziționarea de produse alimentare și/sau pentru asigurarea de mese calde.

           Beneficiază de sprijin material sub formă de tichete sociale emise pe suport electronic următoarele categorii de persoane și familii, denumite în continuare beneficiari:

  1. a) pensionarii sistemului public de pensii, pensionarii aflați în evidența caselor de pensii sectoriale și beneficiarii de drepturi acordate în baza legilor cu caracter special, plătite de casele teritoriale de pensii/casele de pensii sectoriale, ale căror venituri nete lunare sunt mai mici sau egale cu 1.500 lei;
  2. b) persoanele — copii și adulți —, încadrate în grad de handicap grav, accentuat sau mediu, ale căror venituri nete lunare proprii sunt mai mici sau egale cu 1.500 lei;
  3. c) familiile cu cel puțin 2 copii în întreținere ale căror venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei;
  4. d) familiile monoparentale ale căror venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei;
  5. e) familiile care au stabilit dreptul la ajutorul social în condițiile Legii nr. 416/2001, cu modificările și completările ulterioare;
  6. f) persoanele fără adăpost astfel cum acestea sunt reglementate potrivit prevederilor legale în vigoare.

Persoanele care se încadrează în mai multe categorii dintre cele prevăzute mai sus beneficiază de sprijinul aferent unei singure categorii din care fac parte la data acordării acestuia.

Prin excepție în situația în care familiile prevăzute la lit. c)—e) au un membru de familie ce face parte din categoriile de beneficiari prevăzute lit. a) sau b), sprijinul material se cumulează.

Sprijinul material acordat pe baza tichetului social pe suport electronic are o valoare nominală de 250 lei și se acordă o dată la două luni categoriilor de beneficiari prevăzute mai sus. Sumele acordate pot fi utilizate în termen de 12 luni de la data fiecărei alimentări.

Tichetele sociale pe suport electronic pentru produse alimentare și mese calde se alimentează o dată la două luni.

Familiile cu copii care nu beneficiază de alocație pentru susținerea familiei pot solicita acordarea sprijinului material prevăzut de ordonanță de urgență, dacă îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. c) și d) din orodnanta 63/2022 prin depunerea de către reprezentantul familiei a unei cereri și a unei declarații pe propria răspundere la primăria în a cărei rază teritorială își au domiciliul sau reședința ori locuiesc efectiv, așa cum sunt acestea definite la art. 10 din Legea nr. 277/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Primăria întocmește aceeași situație pentru persoanele fără adăpost aflate, după caz, în evidența sa, sau care au depus cererea și declarația pe propria răspundere

Pe baza cererilor și a declarațiilor pe propria răspundere depuse primăria întocmește situația centralizatoare a familiilor ce îndeplinesc condițiile de acordare a sprijinului. Indeplinirea conditiilor se atesta cu documente privind veniturile si situatia locativa.

Modelul cererii, al declarației: model cerere si declaratie pe proprie raspundere 

Distribuirea tichetelor sociale pe suport electronic pentru produse alimentare și mese calde se face la domiciliul beneficiarilor, cu confirmare de primire, prin Compania Națională „Poșta Română” — S.A.

În cazul persoanelor fără adăpost, distribuirea tichetelor sociale pe suport electronic pentru produse alimentare și mese calde se face de către Compania Națională „Poșta Română” — S.A. la primărie și vor fi distribuite prin grija acesteia, pe bază de tabel nominal, care se transmite ulterior Companiei Naționale „Poșta Română” — S.A.

Distribuie pe...