Category: Mass-Media

INFORMARE privind ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 63/09.05.2022 privind unele măsuri temporare pentru acordarea de sprijin material categoriilor de persoane aflate în situații de risc de deprivare materială și/sau risc de sărăcie extremă, suportate parțial din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestuia

Sprijinul material pentru categoriile de persoane vulnerabile are drept scop compensarea unei părți din cheltuielile cu hrana pentru asigurarea traiului zilnic, prin acordarea unor tichete sociale pe suport electronic, pentru achiziționarea de produse alimentare și/sau pentru asigurarea de mese calde.

           Beneficiază de sprijin material sub formă de tichete sociale emise pe suport electronic următoarele categorii de persoane și familii, denumite în continuare beneficiari:

 1. a) pensionarii sistemului public de pensii, pensionarii aflați în evidența caselor de pensii sectoriale și beneficiarii de drepturi acordate în baza legilor cu caracter special, plătite de casele teritoriale de pensii/casele de pensii sectoriale, ale căror venituri nete lunare sunt mai mici sau egale cu 1.500 lei;
 2. b) persoanele — copii și adulți —, încadrate în grad de handicap grav, accentuat sau mediu, ale căror venituri nete lunare proprii sunt mai mici sau egale cu 1.500 lei;
 3. c) familiile cu cel puțin 2 copii în întreținere ale căror venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei;
 4. d) familiile monoparentale ale căror venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei;
 5. e) familiile care au stabilit dreptul la ajutorul social în condițiile Legii nr. 416/2001, cu modificările și completările ulterioare;
 6. f) persoanele fără adăpost astfel cum acestea sunt reglementate potrivit prevederilor legale în vigoare.

Persoanele care se încadrează în mai multe categorii dintre cele prevăzute mai sus beneficiază de sprijinul aferent unei singure categorii din care fac parte la data acordării acestuia.

Prin excepție în situația în care familiile prevăzute la lit. c)—e) au un membru de familie ce face parte din categoriile de beneficiari prevăzute lit. a) sau b), sprijinul material se cumulează.

Sprijinul material acordat pe baza tichetului social pe suport electronic are o valoare nominală de 250 lei și se acordă o dată la două luni categoriilor de beneficiari prevăzute mai sus. Sumele acordate pot fi utilizate în termen de 12 luni de la data fiecărei alimentări.

Tichetele sociale pe suport electronic pentru produse alimentare și mese calde se alimentează o dată la două luni.

Familiile cu copii care nu beneficiază de alocație pentru susținerea familiei pot solicita acordarea sprijinului material prevăzut de ordonanță de urgență, dacă îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. c) și d) din orodnanta 63/2022 prin depunerea de către reprezentantul familiei a unei cereri și a unei declarații pe propria răspundere la primăria în a cărei rază teritorială își au domiciliul sau reședința ori locuiesc efectiv, așa cum sunt acestea definite la art. 10 din Legea nr. 277/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Primăria întocmește aceeași situație pentru persoanele fără adăpost aflate, după caz, în evidența sa, sau care au depus cererea și declarația pe propria răspundere

Pe baza cererilor și a declarațiilor pe propria răspundere depuse primăria întocmește situația centralizatoare a familiilor ce îndeplinesc condițiile de acordare a sprijinului. Indeplinirea conditiilor se atesta cu documente privind veniturile si situatia locativa.

Modelul cererii, al declarației: model cerere si declaratie pe proprie raspundere 

Distribuirea tichetelor sociale pe suport electronic pentru produse alimentare și mese calde se face la domiciliul beneficiarilor, cu confirmare de primire, prin Compania Națională „Poșta Română” — S.A.

În cazul persoanelor fără adăpost, distribuirea tichetelor sociale pe suport electronic pentru produse alimentare și mese calde se face de către Compania Națională „Poșta Română” — S.A. la primărie și vor fi distribuite prin grija acesteia, pe bază de tabel nominal, care se transmite ulterior Companiei Naționale „Poșta Română” — S.A.

Read More

Informatii de interes public

Lista privind informatiile de interes public

Formulare

Cerere de informatii de interes public

Reclamatia administrativa 1

Reclamatia administrativa 2

Responsabil  Legea 544/2001

Persoana responsabilă cu Legea 544/2001 este Insp.  Tomescu Daniela-Nicoleta

Contact: 0248/270525, int 112

email: primariabascov@yahoo.com

Read More

Angajari

   Sunteti in cautarea unui loc de munca? Dati click pe link-ul de mai jos.

 Acte dosar neindemnizat

  Înregistrarea persoanei în cautarea unui loc de munca se face la agentia locala pentru ocuparea fortei de munca sau a punctului de lucru în raza caruia îsi are domiciliul sau, dupa caz, resedinta, daca a avut ultimul loc de munca sau a realizat venituri în acea localitate.
Documente necesare pentru înregistrarea persoanei în cautarea unui loc de munca:
a) actul de identitate (original si copie);
b) actele de studii si de calificare (original si copie);
c) carnetul de munca, în cazul persoanelor provenite din munca (original si copie);
d) adeverinta medicala (in original) din care sa rezulte ca este clinic sanatoasa, apta de munca sau ca are eventuale restrictii medicale;
e) dosar plic;

 Acte dosar indemnizat

INDEMNIZATIA DE SOMAJ
 Cine beneficiaza ?
1.Persoanele provenite din munca
2.Absolventi ai institutiilor de invatamant
1.Persoanele provenite din munca beneficiza de indemnizatie de somaj daca se regasesc in urmatoarele situatii:
 1. a) le-a încetat contractul individual de munca din motive neimputabile lor;
 2. b) le-au încetat raporturile de serviciu din motive neimputabile lor;
 3. c)le-a încetat mandatul pentru care au fost numiti sau alesi, daca anterior nu au fost încadrati in munca sau daca reluarea activitatii nu mai este posibila din cauza încetarii definitive a activitatii angajatorului;
 4. d)a expirat durata pentru care militarii au fost angajati pe baza de contract sau li s-a desfacut contractul din motive neimputabile lor;
 5. e)le-a încetat raportul de munca în calitate de membru cooperator, din motive neimputabile lor;
 6. f) au încheiat contract de asigurare pentru somaj si nu realizeaza venituri sau realizeaza, din activitati autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinta, în vigoare;
 7. g)au încetat activitatea ca urmare a pensionarii pentru invaliditate si care, ulterior, au redobândit capacitatea de munca
 8. h)le-au încetat raporturile de munca sau de serviciu din motive neimputabile lor, în perioada de suspendare a acestora, potrivit legii;
 9. i) reintegrarea in munca, dispusa prin hotarâre judecatoreasca definitiva, nu mai este posibila la unitatile la care au fost încadrate in munca anterior, din cauza încetarii definitive a activitatii, sau la unitatile care au preluat patrimoniul acestora;
 10. j) le-a încetat activitatea desfasurata exclusiv pe baza conventiei civile.
  Pentru a beneficia de somaj, persoanele de mai sus trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
 11. a)au un stagiu de cotizare de minimum 12 luni in ultimele 24 de luni premergatoare datei înregistrarii cererii;
 12. b) nu realizeaza venituri sau realizeaza, din activitati autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinta, în vigoare;
 13. c) nu îndeplinesc conditiile de pensionare, conform legii;
 14. d) sunt înregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de munca
  Actele necesare pentru dosarul de somaj (in cazul persoanelor provenite din munca) :
 15. – actul de identitate, în original si în copie;
 16. – actele de studii si de calificare, în original si în copie;
 17. – adeverinta medicalã, din care sa rezulte ca persoana este clinic sanatoasa sau apta de munca sau ca are eventuale restrictii medicale;
 18. – acte eliberate de organele financiare teritoriale, din care sa rezulte ca nu realizeazã venituri sau ca realizeazã, din activitãti autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât indicatorul social de referinta , în vigoare;
 19. – carnetul de munca, în original si în copie,
 20. – adeverinta prevãzutã la art. 18 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 ;
 21. – decizia de incetare a contractului de munca .
  Pe ce perioada se acorda indemnizatia de somaj ?

  Indemnizatia de somaj se acorda somerilor pe perioade stabilite diferentiat, in functie de stagiul de cotizare, dupa cum urmeaza:

   • 6 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin de 1 an;
   • 9 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin de 5 ani;
   • 12 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare mai mare de 10 ani.
  Care este cuantumul indemnizatiei de somaj?
  Cuantumul indemnizatiei de somaj este o suma acordata lunar si in mod diferentiat in functie de stagiul de cotizare dupa cum urmeaza :
   • 75% din valoarea indicatorului social de referinta in vigoare la data stabilirii acestuia, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin un an
   • 75% din valoarea indicatorului social de referinta ; in vigoare la data stabilirii acestuia, la care se adauga o suma calculata prin aplicarea asupra mediei salariului de baza lunar brut pe ultimele 12 luni de stagiu de cotizare a unei cote procentuale diferentiate in functie de stagiul de cotizare astfel :
    • a) 3% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin 3 ani;
    • b) 5% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin 5 ani;
    • c) 7% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin 10 ani;
    • d) 10% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin 20 de ani
  IMPORTANT
  La stabilirea stagiului minim de cotizare de 12 luni in ultimile 24 de luni premergatoare datei inregistrarii cererii , nu se iau in considerare perioadele care reprezinta stagiu de cotizare utilizate anterior pentru stabilirea si acordarea unui drept la indemnizatie de somaj ( conform Legii nr. 233 /2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 76/2002).
  Nu beneficiaza de indemnizatie de somaj persoanele care :
  – indeplinesc conditii de pensionare 
  – refuza un loc de munca potrivit pregatirii sau nivelului studiilor;
  – refuza participarea la servicii pentru stimularea ocuparii sau formarii profesionale oferite de agentie 
  2.Absolventii institutiilor de invatamant beneficiaza de indemnizatie de somaj daca indeplinesc urmatoarele conditii:
  a) sunt absolventi ai institutiilor de învatamânt, în vârsta de minimum 16 ani, care într-o perioada de 60 de zile de la absolvire nu au reusit sa se încadreze în munca potrivit pregatirii profesionale;
  b) sunt absolventi ai scolilor speciale pentru persoane cu handicap în vârsta de minimum 16 ani, care nu au reusit sa se încadreze în munca potrivit pregatirii profesionale;
  Pentru a benefia de indemnizatie de somaj, absolventii prevazuti la lit.a) trebuie sa se inregistreze , in termen de 60 de zile de la data absolvirii, in evidentele AJOFM sau a unui furnizor acreditat , pentru cautarea unui loc de munca, actele necesare fiind:
  – actul de identitate – copie si original
  – actele de studii si de calificare – copie si original
  – carnetul de munca – copie si original (unde este cazul)
  –  adeverinta medicala din care sa rezulte ca persoan este clinic sanatoasa sau apta de munca sau ca are eventuale restrictii medicale.
   Indemnizatia de somaj se acorda de la data expirarii perioadei de 60 de zile, daca cererea este inregistrata in termen de 10 zile de la acesta data, dar nu mai tarziu de 12 luni . Daca cererea este inregistrata dupa expirarea termenului de 10 zile, dar nu mai tarziu e 12 luni, indemnizatia este acordata de la data inregsitrarii cererii.
  Actele necesare:
  -actul de identitate, în original si în copie;
  -actele de studii si de calificare, în original si în copie;
  -adeverinta medicala, din care sa rezulte ca persoana este clinic sanatoasa sau e apta de munca sau ca are eventuale restrictii medicale;
  -acte eliberate de organele financiare teritoriale, din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri sau ca realizeaza, din activita si autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât indicatorul social de referinta , în vigoare;
  -actul deabsolvire a formei respective de învatamânt, în original si în copie;declaratie pe propria raspundere a absolventilor ca nu urmeaza o forma de învatamânt la data solicitarii dreptului;
  -adeverinta eliberata de furnizorul de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca, prin care se certifica data înregistrarii persoanei în evidentele proprii, în cazul în care persoana s-a înregistrat în vederea medierii pentru încadrare în munca la un furnizor de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca, acreditat conform legii;
  Perioada de acordare a indemnizatie de somaj pentru absolventi este de 6 luni, iar cunatumul este de 50% din valoarea indicatorului social de referinta.
  Nu beneficiaza de indemnizatie de somaj, absolventii care:
  – urmeaza o forma de invatamant
  – realizeaza venituri mai mari decat indicatorul social de referita
  – indeplinesc conditii de pensionare
  – la data absolvirii aveau loc de munca
  – refuza un loc de munca sau participarea la o forma de pregatire profesionala la propunerea agentiei
  Obligatiile somerilor
  Persoanele care beneficiaza de indemnizatie de somaj au urmatoarele obligatii:
  a) sa se prezinte lunar, pe baza programarii sau ori de câte ori sunt solicitate, la agentia pentru ocuparea fortei de munca la care sunt înregistrate, pentru a primi sprijin in vederea încadrarii in munca;
  b) sa comunice in termen de 3 zile agentiei pentru ocuparea fortei de munca la care sunt înregistrate orice modificare a conditiilor care au condus la acordarea drepturilor;
  c) sa participe la serviciile pentru stimularea ocuparii si de formare profesionala oferite de agentia pentru ocuparea fortei de munca la care sunt înregistrate;
  d) sa caute activ un loc de munca.
  e) sa înstiinteze în scris agentia pentru ocuparea fortei de munca la care sunt înregistrate aparitia starii de incapacitate temporara de munca si datele de identificare, respectiv numele medicului prescriptor si unitatea în care functioneaza acesta, în termen de 24 de ore de la data acordarii concediului medical. În situatia în care aparitia starii de incapacitate temporara de munca a intervenit în zile declarate nelucratoare sau împlinirea termenului de 24 de ore se realizeaza în zile declarate nelucratoare, persoanele care beneficiaza de indemnizatie de somaj au obligatia de a înstiinta agentia pentru ocuparea fortei de munca la care sunt înregistrate, în prima zi lucratoare.

Read More

Adrese utile

CONSILIUL JUDEȚEAN ARGES

Adresa: Piata Vasile Milea, Nr.1, Pitesti, cod: 110053, Arges, Romania

Tel: 0248210056

Fax: 0248/220137

www.cjarges.ro

ADMINISTRAȚIA JUDEȚEANĂ A FINANȚELOR PUBLICE ARGEȘ

Adresa: Piteşti, Bulevardul Republicii, nr. 118, cod poştal 110050

Tel: 0248/220020

Fax: 0248/401061

www.finantearges.ro

PREFECTURA JUDEȚULUI ARGEȘ

Adresa: Pitești, Vasile Milea, Nr. 1

Tel: 0248 631 100

Fax: 0248 216 463

www.prefecturaarges.ro

INSPECTORATUL DE POLIȚIE JUDEȚEAN ARGEȘ

Adresa: Strada Victoriei Nr 45, Pitesti

Tel: 0248 607 000

Fax: 0248/213 399

www.politiaarges.ro

OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL ARGEȘ

Adresa: Piteşti, B-dul I.C. Bratianu nr. 29, Cod poştal 110005

Tel.: 0248 / 218.884

Fax: 0248 / 223.381

www.onrc.ro

OFICIUL JUDEȚEAN PENTRU PROTECȚIA CONSUMATORULUI ARGEȘ

Adresa: Pitesti, Str. Zorilor, Nr. 22

Tel: 0248.222.960

Fax: 0248.218.522

http://www.anpc.gov.ro/

Read More

Integrare europeana

 • Agricultura
Intrebari despre agricultura si dezvoltare rurala
 
 • Agricultura
Politica Agricola Comuna
 
 • Agricultura
Sectorul Agricol in Uniunea Europeana
 
 • Industrie
Politica Industriala Comuna
 
 • Informare
Beneficii si Costuri ale Aderarii Romaniei la UE
Descarca Informare
 
 • Informare
Intrebari despre moneda EURO
 
 • Informare
Intrebari despre Aderarea Romaniei la UE
 
 • Informare
Agricultura Europeana
 
 • Informare
Comitetul Economic si Social European
 
 • Informare
Cum sa obtii finantare de la UE
 
 • Informare
Europa in scoala
 
 • Informare
Ghidul egalitatii de sanse
 
 • Informare
Intreprinzatori din mediul rural
 
 • Tineri
Intrebari pentru tineri
 
 • Tineri
Arta Europeana
 
 • Tineri
Studentii si Uniunea Europeana
 
 • Informare
ABC-ul Studentului European
 
 • Informare
Cetatean Roman, Cetatean European

Read More
Sari la conținut