Category: Consiliul Local

Comisii de specialitate

PENTRU HCL PRIVIND COMISIILE APASA AICI

COMISIA NR. 1 – comisia pentru programe de dezvoltare economico -sociala, buget, finante, impozite si taxe, administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodarie comunala, protectia mediului si comert – formata din 7 consilieri locali, dupa cum urmeaza:

1. TOMA CONSTANTIN – PRESEDINTELE COMISIEI;

2. NEDELEA GHEORGHE – SECRETARUL COMISIEI;

3. POPESCU EUGEN – MEMBRU;

4. CONSTANTINESCU ALEXANDRU – MEMBRU

5.                                                           – MEMBRU;

6. ILIE MARIN – MEMBRU;

7. VLASCEANU ION – MEMBRU.

COMISIA NR. 2 – comisia pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului, patrimoniu, cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte – formata din 5 consilieiri locali, dupa cum urmeaza:

1. IVANESCU IONUT – NICOLAE – PRESEDINTELE COMISIEI;

2. CIUREZU AUGUSTIN – SECRETARUL COMISIEI;

3.                                – MEMBRU;

4. NEDELEA VALENTIN – MEMBRU;

5. FLOREA – PANTERU DENISA – LOREDANA – MEMBRU.

COMISIA NR. 3 – comisia pentru administratia publica locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme – formata din 5 consilieri local, dupa cum urmeaza:

1. ANDREI C-TIN CATALIN – PRESEDINTELE COMISIEI;

2. POPESCU LIVIU – SECRETARUL COMISIEI;

3. SORESCU ADRIAN – MEMBRU;

4. TUDOR DANIEL – MEMBRU;

5. MATEI FLORIAN – CODRUT – MEMBRU.

Citeste mai multe

COMPONENTA 2020 – 2024

 • Primar – Stancu Gheorghe – PSD
 • Viceprimar – Nedelea Gheorghe PNL
 • Consilieri:
  • ANDREI C-TIN CATALIN – PNL;
  • CIUREZU AUGUSTIN – PMP;
  • CONSTANTINESCU ALEXANDRU – PSD;
  • FLOREA PANTERU DENISA – LOREDANA – PSD;
  • ILIE MARIN – PSD;
  • IVANESCU IONUT – ALIANTA USR – PLUS;
  • MATEI FLORIAN – CODRUT – PRO ROMANIA;
  • NEDELEA GHEORGHE – PNL;
  • NEDELEA VALENTIN – PNL;
  • POPESCU EUGEN – ALIANTA USR – PLUS;
  • POPESCU LIVIU – PNL;
  • SORESCU ADRIAN – PSD;
  • TOMA CONSTANTIN – PNL;
  • TUDOR DANIEL – ALIANTA USR – PLUS;
  • VLASCEANU ION – PNL.

Citeste mai multe

Componenta 2016-2020

Consiliul local al comunei Bascov are urmatoarea componenta:

 • Primar – Stancu Gheorghe – PSD
 • Viceprimar – Nedelea Gheorghe – PSD
 • Consilieri:
  • Toma Razvan -PSD
  • Tomozeiu Ana – PSD
  • Dura Constantin – PNL
  • Nedelea Valentin – PSD
  • Dumitru Pavel – ALDE
  • Dumitrescu Octavian – PSD
  • Matei Codrut – ALDE
  • Nedelea Gheorghe – PSD
  • Samarescu Constanta – PSD
  • Rizea Marian – PSD
  • Sorescu Adrian – PSD
  • Ilie Marin – PSD
  • Prislopeanu Gheorghe – PSD
  • Vlasceanu Ion – PNL
  • Ciurezeu Augustin – PMP
  • Matei Catalin – PMP
  • Matei Octavian -PSD

Citeste mai multe

Atribuţiile Consiliului Local

Conform articolului 36 al Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, Consiliul Local al comunei Sagu are următoarele atribuţii principale:

(1) Consiliul local are initiativa si hotaraste, in conditiile legii, in toate problemele de interes local, cu exceptia celor care sunt date prin lege in competenta altor autoritati ale administratiei publice locale sau centrale.
(2) Consiliul local exercita urmatoarele categorii de atributii:

a) atributii privind organizarea si functionarea aparatului de specialitate al primarului, ale institutiilor si serviciilor publice de interes local si ale societatilor comerciale si regiilor autonome de interes local;
b) atributii privind dezvoltarea economico-sociala si de mediu a comunei, orasului sau municipiului;
c) atributii privind administrarea domeniului public si privat al comunei, orasului sau municipiului;
d) atributii privind gestionarea serviciilor furnizate catre cetateni;
e) atributii privind cooperarea interinstitutionala pe plan intern si extern.

(3) In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (2) lit. a), consiliul local:

a) aproba statutul comunei, orasului sau municipiului, precum si regulamentul de organizare si functionare a consiliului local;
b) aproba, in conditiile legii, la propunerea primarului, infiintarea, organizarea si statul de functii ale aparatului de specialitate al primarului, ale institutiilor si serviciilor publice de interes local, precum si reorganizarea si statul de functii ale regiilor autonome de interes local;
c) exercita, in numele unitatii administrativ-teritoriale, toate drepturile si obligatiile corespunzatoare participatiilor detinute la societati comerciale sau regii autonome, in conditiile legii.

(4) In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (2) lit. b), consiliul local:

a) aproba, la propunerea primarului, bugetul local, virarile de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare si contul de incheiere a exercitiului bugetar;
b) aproba, la propunerea primarului, contractarea si/sau garantarea imprumuturilor, precum si contractarea de datorie publica locala prin emisiuni de titluri de valoare, in numele unitatii administrativ-teritoriale, in conditiile legii;
c) stabileste si aproba impozitele si taxele locale, in conditiile legii;
d) aproba, la propunerea primarului, documentatiile tehnico-economice pentru lucrarile de investitii de interes local, in conditiile legii;
e) aproba strategiile privind dezvoltarea economica, sociala si de mediu a unitatii administrativ-teritoriale;
f) asigura realizarea lucrarilor si ia masurile necesare implementarii si conformarii cu prevederile angajamentelor asumate in procesul de integrare europeana in domeniul protectiei mediului si gospodaririi apelor pentru serviciile furnizate cetatenilor.

(5) In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (2) lit. c), consiliul local:

a) hotaraste darea in administrare, concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate publica a comunei, orasului sau municipiului, dupa caz, precum si a serviciilor publice de interes local, in conditiile legii;
b) hotaraste vanzarea, concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate privata a comunei, orasului sau municipiului, dupa caz, in conditiile legii;
c) avizeaza sau aproba, in conditiile legii, documentatiile de amenajare a teritoriului si urbanism ale localitatilor;
d) atribuie sau schimba, in conditiile legii, denumiri de strazi, de piete si de obiective de interes public local.

(6) In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (2) lit. d), consiliul local:

a) asigura, potrivit competentelor sale si in conditiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind:

 1. educatia;
 2. serviciile sociale pentru protectia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor varstnice, a familiei si a altor persoane sau grupuri aflate in nevoie sociala;
 3. sanatatea;
 4. cultura;
 5. tineretul;
 6. sportul;
 7. ordinea publica;
 8. situatiile de urgenta;
 9. protectia si refacerea mediului;
 10. conservarea, restaurarea si punerea in valoare a monumentelor istorice si de arhitectura, a parcurilor, gradinilor publice si rezervatiilor naturale;
 11. dezvoltarea urbana;
 12. evidenta persoanelor;
 13. podurile si drumurile publice;
 14. serviciile comunitare de utilitate publica: alimentare cu apa, gaz natural, canalizare, salubrizare, energie termica, iluminat public si transport public local, dupa caz;
 15. serviciile de urgenta de tip salvamont, salvamar si de prim ajutor;
 16. activitatile de administratie social-comunitara;
 17. locuintele sociale si celelalte unitati locative aflate in proprietatea unitatii administrativ-teritoriale sau in administrarea sa;
 18. punerea in valoare, in interesul comunitatii locale, a resurselor naturale de pe raza unitatii administrativ-teritoriale;
 19. alte servicii publice stabilite prin lege;

b) hotaraste acordarea unor sporuri si altor facilitati, potrivit legii, personalului sanitar si didactic;
c) sprijina, in conditiile legii, activitatea cultelor religioase;
d) poate solicita informari si rapoarte de la primar, viceprimar si de la sefii organismelor prestatoare de servicii publice si de utilitate publica de interes local;
e) aproba construirea locuintelor sociale, criteriile pentru repartizarea locuintelor sociale si a utilitatilor locative aflate in proprietatea sau in administrarea sa;
f) poate solicita informari si rapoarte specifice de la primar si de la sefii organismelor prestatoare de servicii publice si de utilitate publica de interes local.

(7) In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (2) lit. e), consiliul local:

a) hotaraste, in conditiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice romane sau straine, in vederea finantarii si realizarii in comun a unor actiuni, lucrari, servicii sau proiecte de interes public local;
b) hotaraste, in conditiile legii, infratirea comunei, orasului sau municipiului cu unitati administrativ-teritoriale din alte tari;
c) hotaraste, in conditiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unitati administrativ-teritoriale din tara sau din strainatate, precum si aderarea la asociatii nationale si internationale ale autoritatilor administratiei publice locale, in vederea promovarii unor interese comune.

(8) Consiliul local poate conferi persoanelor fizice romane sau straine cu merite deosebite titlul de cetatean de onoare al comunei, orasului sau municipiului, in baza unui regulament propriu. Prin acest regulament se stabilesc si conditiile retragerii titlului conferit.

(9) Consiliul local indeplineste orice alte atributii stabilite prin lege.

Citeste mai multe
Sari la conținut