Achiziţii Publice

 Serviciul de Achiziţii Publice din cadrul Primăriei Bascov nu este de a se substitui în atribuții altor compartimente din cadrul autorității contractante și nici de a dubla activitatea acestora, cum ar fi întocmirea specificațiilor tehnice din caietul de sarcini. Scopul acestui compartiment este de a realiza procesul de achiziție publică în condiții optime, având la baza și centralizând toate informațiile transmise de către celelalte compartimente interne ale autorității contractante.

 De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 2 din Anexa la H.G. nr. 395/2016, specialiștii acestui compartiment intern specializat în achiziții au atribuții din punct de vedere procedural vizavi de realizarea achizițiilor publice, respectiv responsabilitatea asigurării respectării prevederilor legislației privind achizițiile publice în derularea procesului de achiziție publică.

 Prin urmare, compartimentul intern specializat în achiziții va fi sprijinit de către compartimentul beneficiar al achiziției, în baza art. 2 alin. (3) lit. c) și alin. (5) lit. a) și b) din Anexa la H.G. nr. 395/2016, prin transmiterea și asumarea, prin semnătură, a specificațiilor tehnice pe baza cărora se întocmește caietul de sarcini.

Legislaţia aplicabilă

  • Legea privind achizițiile nr 98/2016;
  • Legea privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestațiilor nr. 101/2016;
  • H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu completările şi modificările ulterioare; O.U.G. nr. 58/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact asupra domeniului achiziţiilor publice.
Anunţuri...